Let op! U belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunningplicht voor deze activiteit.

Privacy & Cookies

1. Introductie


Deze Privacyverklaring heeft betrekking op de verwerking van persoonsgegevens van bezoekers van de website www.puurexloo.nl van Kontour Vastgoed Nederland B.V. Wij, Kontour Vastgoed Nederland B.V., respecteren de privacy van de bezoekers van onze website en gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Daarbij houden wij ons aan de bestaande wet- en regelgeving op het gebied van de privacy.


In deze Privacyverklaring informeren wij u over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken.


1. Met welk doel worden de gegevens verwerkt en welke persoonsgegevens worden verwerkt?


Wij kunnen persoonsgegevens van de bezoekers van onze website (hierna: bezoekers) voor één of meer van de onderstaande doelen:


- versturen van nieuwsbrieven;
- aanmelding voor events;
- in behandeling nemen van vragen en klachten;
- het doen van klanttevredenheidsonderzoek;
- in behandeling nemen van serviceverzoeken;


Wij verwerken van al onze bezoekers:


- IP-adres;
- Cookies.
- geslacht;
- voor- en achternaam;
- e-mailadres;
- adres;
- land;
- telefoonnummer.


Daarnaast heeft u de keuze om zelf persoonsgegevens achter te laten via onze website, voor één van de hierboven genoemde doelen.


Wij verwerken alleen persoonsgegevens die u zelf bij ons achterlaat:


2. Hoe worden de persoonsgegevens verzameld?


De persoonsgegevens van de bezoekers worden onder meer op onderstaande wijzen verkregen:


- Via het gebruik van de website alsmede de daarop geplaatste cookies;
- Door verstrekking van persoonsgegevens door de gebruiker zelf.
- Recht op inzage;
- Recht op verbetering/aanvulling;
- Recht op verwijdering;
- Recht op het beperken van de verwerking;
- Recht op overdraagbaarheid;
- Recht op bezwaar tegen verwerking.
- Opdrachtgevers en samenwerkingspartners
- Dienstverleners die worden ingeschakeld om in opdracht diensten te verlenen;
- Derden, waaronder maar niet beperkt tot toezichthouders, de belastingdienst of andere - - instanties om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.


3. Hoe worden de persoonsgegevens beveiligd?


Wij nemen de bescherming van de persoonsgegevens van de bezoekers van onze website serieus en nemen daarom passende organisatorische en technische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking, ongeoorloofde wijziging of een anderszins onrechtmatige verwerking tegen te gaan.


Onze medewerkers die toegang hebben uw persoonsgegevens zijn gehouden aan een geheimhoudingsbeding en hebben uitsluitend toegang tot deze persoonsgegevens indien nodig voor de uitoefening van hun functie en/of het ondersteunen van de website.


4. Welke rechten hebben de bezoekers en hoe kunnen zij deze uitoefenen?


Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming hebben bezoekers verschillende rechten met betrekking tot hun persoonsgegevens om hun privacy te waarborgen:


Het verzoek tot uitoefening van één of meer van de bovenstaande rechten kan schriftelijk worden ingediend bij Kontour Vastgoed B.V., te bereiken via secondhome@kontourvastgoed.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Ter bescherming van uw privacy vragen wij u om in deze kopie uw pasfoto en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken.


Wanneer wij een verzoek ontvangen, zullen we afhankelijk van de aard van het verzoek eerst een belangenafweging maken en beoordelen of wij aan het verzoek kunnen en mogen voldoen. Daarna zullen we een passende reactie sturen.


Indien u niet tijdig een antwoord op uw verzoek hebt ontvangen of indien het verzoek is afgewezen, kunt u bezwaar maken bij de Privacy Taskforce van VolkerWessels. Daarnaast heeft u ook altijd het recht om bezwaar te maken bij de Autoriteit Persoonsgegevens of om een procedure te beginnen bij de rechtbank.


5. Verstrekking van persoonsgegevens aan derden


Wij kunnen de persoonsgegevens van bezoekers delen met:


Met derden die persoonsgegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor een adequaat niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens van onze bezoekers.


6. Bewaartermijn


Wij bewaren persoonsgegevens van bezoekers niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor zij deze zijn verkregen, tenzij wij wettelijk verplicht zijn gegevens langer te bewaren.


7. Cookies


Onze website maakt gebruik van cookies. Hierover leest u meer in onze uitgebreide cookieverklaring.


8. Links naar websites van derden


Onze website bevat mogelijk verwijzingen en/of hyperlinks naar één of meerdere websites van derden. Wij zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor de wijze waarop deze derden omgaan met de privacywetgeving. Wij raden de betrokkenen aan de privacyverklaring van de websites van deze derden te raadplegen om geïnformeerd te worden over de wijzen waarop deze derden met haar persoonsgegevens omgaan.


9. Wijzigingen


Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring eenzijdig aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd, raadpleeg onze website regelmatig zodat je op de hoogte bent van eventuele wijzigingen. Deze privacyverklaring is bijgewerkt op 24 mei 2018


10. Contact/ vragen

Indien u vragen hebt over deze Privacyverklaring neem dan contact op met secondhome@kontourvastgoed.nl.